top of page

פינוי בינוי

פינוי בינוי הוא סטטוס בישראל לשטח עירוני מעל 24 יח' דיור שהוחלט להרוס את בתי המגורים הישנים שבו, ולבנות תחתיהם בנייני מגורים חדשים. 

 

משרד הבינוי רשאי להכריז על שטח כעל מתחם פינוי בינוי באמצעות צו הכרזה, שתוקפו עד שש שנים. פינוי בינוי הוכרז לראשונה כמדיניות רשמית של משרד הבינוי והשיכון בשנת 1998. הכרזה על שטח כעל מתחם פינוי בינוי היא חלק ממדיניות ההתחדשות עירונית בערים שנוצרה כפתרון לבעיות הנגררות בעקבות תהליך הפרבור.

 

מדיניות זו פותחה בעקבות אזילת השטחים הפתוחים מחוץ לערים, קריאת גופי התכנון לציפוף הערים, וחוסר היכולת לטפל במרקמים עירוניים מתדרדרים. ההכרזה על שטח כעל מתחם פינוי בינוי נעשית על מנת לעשות שימוש יעיל יותר בקרקע, על מנת לאפשר עתודות מגורים תוך שמירה על שטחים ירוקים בעיר ועל מנת לשפר את תדמית העיר. בשטחים המוכרזים כמתחמי פינוי בינוי מבוצעת בדרך כלל הריסת המבנים ובנייה מחדש של שכונה צפופה יותר ובעלת תשתיות משופרות.

בדרך כלל האזורים המתאימים לפרויקט של פינוי בינוי הם שכונות מדורדרות מבחינה סוציואקונומית, מבחינת תשתיות, שטחים מבוזבזים שבהם הפוטנציאל הגלום הוא הגבוה ביותר וכך גם הכדאיות הכלכלית

 

איך מתבצע התהליך-השלבים:

שלב 1 - הכרזת הרשויות/מיסוי - הרשויות/היזם מכריזים על מתחם מסוים כמתחם פינוי בינוי, ומקדמים את התב"ע (תכנית בניין עיר) שתתאים לפרויקט העתידי.

 

שלב 2בחירת נציגות בעלי הדירות, התאגדות דיירים – נציגות זו תהיה שותפה בתהליך קבלת ההחלטות יחד עם הצוות המלווה.

שלב 3 גיבוש תוכנית פעולה - היזם בונה תוכנית פעולה בינו לבין בעלי הדירות במתחם, תוך כדי שיתוף עם אנשי המקצוע הנוספים כגון: עו"ד, אדריכל ומפקח בנייה.

שלב 4תחילת עבודה לקידום הפרוייקט והשגת היתר - היזם פועל לקבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות וקבלת היתר בנייה.

שלב 5שינוע הדיירים וביצוע – פינוי הדיירים לדיור חלופי, הריסת הבניינים הישנים ותחילת עבודות הבנייה.

זמן מוערך לפרוייקט:

כיוון שהתהליך משלב בעלי עניין רבים, נדרשות מספר שנים עד לאישור התוכנית ומספר שנים

נוספות עד לתחילת הביצוע. בפירוט שלהלן:

5-7 שנים לתהליך התכנוני .

2.5-3 שנים לתהליך הביצוע.

סה"כ בממוצע 8 עד 10 שנים לסיום הפרוייקט ואכלוסו.

בעקבות שינויים והתפתחויות רבות בתחום, יש צפי לקיצור תהליכים משמעותי בתקופה הקרובה!

b_a2.jpg
Blue-L.png
Blue-L.png
בית מגדל, אפעל 6, קומה 6, פתח תקווה.
אלעד      -    054-6371157
נייד משרד/וואצאפ - 058-6371157
 משרד     -  077-7009697
portalgroup1@gmail.com

לבדיקת זכאות לפינוי בינוי

Blue-L.png
bottom of page